منوی دسته بندی

سامانه های حمل و نقل هوشمند ITS سامانه های ثبت تخلف سرعت
(چراغ قرمز) و کنترل تردد

نظرات بسته شده است.